01-2

វាលសេវាកម្ម

ឧស្សាហកម្មសៀគ្វីរួមបញ្ចូលគ្នា
ឧស្សាហកម្មថាមពលថ្មី
ឧស្សាហកម្មម្ហូបអាហារនិងឱសថ
ឧស្សាហកម្មផលិតគ្រឿងម៉ាស៊ីន
ឧស្សាហកម្មបង្ហាញផ្ទាំងរាបស្មើ
ឧស្សាហកម្មវិទ្យាសាស្ត្រជីវិត
ឧស្សាហកម្មសំណង់សាធារណៈ
មជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យអ៊ិនធឺណិត (អាយឌីស៊ី)

02-3

សេវាកម្មដំណើរការទាំងមូល

ការពិគ្រោះយោបល់និងរចនា
ការគ្រប់គ្រងវិស្វកម្ម
លទ្ធកម្មឧបករណ៍
ភ័ស្តុភារពាណិជ្ជកម្ម
សំណង់និងតំឡើង
ប្រតិបត្តិការនិងថែទាំ